Regulamin sprzedaży dokonywanej za pomocą środków porozumiewania się na

odległość (sprzedaż internetowa i telefoniczna)


1. Informacje ogólne.

1.Sklep internetowy, działający pod adresem www.agroserwis.com.pl , prowadzony jest przez  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Róża" , wpisaną w ewidencji działalności gospodarczej Burmistrz Miasta Nysa pod nr 3316, będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP: 753-101-90-42.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe "Róża" prowadzi działalność przy ulicy Kruczkowskiego 2 , 48-303 Nysa.
 
 

2. Sprzedaż towarów w drodze internetowej dokonywana jest za pośrednictwem strony internetowej o następującym adresie:www.agroserwis.org.pl

Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Klienta celem skorzystania ze e-Sklepu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Klientowi korzystanie ze sklepu.

Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.

Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.


2. Definicje


Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:


1. Konsument – osoba fizyczna nabywająca towar w celach nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową;

2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej nabywająca towar w celu związanym choćby pośrednio z działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową;

3. Kupujący – podmiot w pkt. 1 i 2 składający ofertę umowy sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem w/w stron internetowych lub telefonicznie;

4. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej http://www.agroserwis.com.pl/ służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.

5.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

6.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://www.agroserwis.org.pl/


3. Zamówienia.


1. Na wskazanych w pkt I.2. stronach internetowych Firma Agroserwis Nysa prezentuje towary wraz ze wskazaniem ich ceny nabycia, orientacyjnej aktualnej dostępności towarów i orientacyjnego przewidywanego terminu wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez koszyk sklepowy lub telefonicznie. System automatycznie generuje powiadomienie o złożonym zamówieniu, w którym Kupujący winien dokonać potwierdzenia poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Zamówienia niepotwierdzone przez Kupującego przez okres 3 dni od momentu jego złożenia będą automatycznie usuwane, a zamówienie nie będzie realizowane. Niezbędnym elementem złożonego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego adresu e-mail lub numeru telefonu, dzięki któremu Firma Agroserwis Nysa będzie mogła dokonać potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienia nieposiadające numeru telefonu lub adresu e-mail nie będą realizowane. Do konsumentów w zakresie okresu realizacji zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz oodpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W przypadku ofert składanych przez Przedsiębiorców zostaje wyłączony przepis art. 661 Kodeksu cywilnego.
3. Na zakupiony towar Firma Agroserwis Nysa wystawia kupującemu paragon fiskalny lub fakturę VAT. Przy zakupie przez Przedsiębiorcę, faktura VAT zostanie wystawiona tylko pod warunkiem podania przez niego pełnych danych firmy wraz z numerem NIP. 
4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych.(Dz.U.Nr.133 poz.883) uprzejmie informujemy, że zobowiązujemy się do ochrony danych adresowych. Administratorem tworzonej w ten sposób bazy jest Firma Agroserwis Nysa. Każdemu klientowi przysługuje prawo do wglądu do przesłanych danych osobowych oraz ich poprawy lub usunięcia. Złożenie zamówienia wraz z jego potwierdzeniem przez Kupującego jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach dotyczących umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych Firmę Agroserwis Nysa.


4. Zapłata za zamówiony towar.


Zapłata za towar zakupiony w Firmie Agroserwis Nysa nastąpić może w następujących formach:


1. Przelew/wpłata na rachunek bankowy. Zapłata następuje poprzez dokonanie  przelewu/wpłaty na rachunek bankowy Firmy Agroserwis Nysa, przed dokonaniem wysyłki towaru do Kupującego. Dane potrzebne do dokonania przelewu/wpłaty na rachunek Firmy Agroserwis Nysa zostaną przesłane Kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail, wraz z podanym możliwym terminem wysyłki towaru. Towar zostanie Kupującemu wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Firmy Agroserwis  mBank S.A. nr 93 1140 1788 0000 4862 4800 1001


2. Płatność przy odbiorze. Zapłata za zamówiony towar następuje gotówką przy odbiorze towaru od kuriera lub przedstawiciela handlowego Firmy Agroserwis Nysa w chwili dostarczenia towaru, kurierowi lub przedstawicielowi handlowemu naszej firmy, gotówką.
3. Zakup na raty. Celem skorzystania z tej formy zapłaty niezbędnym jest uprzednie zawarcie umowy kredytowej z Santander Consumer Bank z przeznaczeniem na zakup zamówionego towaru. Wszystkie czynności Kupujący dokonuje bez wychodzenia z domu. Kupujący na wstępie wypełnia wniosek o udzielenie kredytu, wygenerowany przez system po wybraniu przez Kupującego tej formy płatności. Podane przez Kupującego informacje będą podstawą do sporządzenia przez Santander Consumer Bank umowy kredytu. Następnie wniosek zostanie zweryfikowany przez nasz sklep pod względem występowania zamówionego towaru i przesłany do Oddziału Santander Consumer Bank. Po otrzymaniu wniosku, przedstawiciel z Santander Consumer Bank kontaktuje się z Kupującym, aby przekazać mu informacje o dokumentach jakie należy przygotować w celu zawarcia umowy kredytu. Po ewentualnej pomyślnej weryfikacji wniosku, tego samego dnia zostaną wysłane do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej dwa egzemplarze umowy kredytu wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Kurier przy dostarczeniu przesyłki z umową kredytu będzie wymaga od Kupującego okazania dowodu osobistego. Umowę kredytu oraz inne wymagane dokumenty należy podpisać w obecności kuriera pełnym imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych miejscach oraz dołączyć kserokopie wymaganych do uzyskania kredytu dokumentów, potwierdzających źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów. Podpisany przez Kupującego egzemplarz umowy i wraz z innymi niezbędnymi dokumentami Kupujący przekazuje kurierowi (w zamkniętej kopercie), a drugi egzemplarz umowy pozostaje u Kupującego. Po pomyślnej weryfikacji danych, Santander Consumer Bank niezwłocznie poinformuje nasz sklep o możliwości wysłania do Kupującego zamówionego towaru. Firma Agroserwis Nysa nie bierze odpowiedzialności za przyznanie Kupującemu kredytu, jak również inne działania i zaniechania Santander Consumer Bank, czy też za ewentualne zmiany w opisywanej wyżej procedurze.

- DOTPAY - Celem skorzystania z tej formy płatności niezbędnym jest wcześniejszy kontakt telefoniczny Kupującego z Firmą Agroserwis Nysa, mający na celu ustalenie aktualnej dostępności zamówionego towaru na stanie magazynowym. Firma Agroserwis Nysa umożliwia zapłatę za towar kartami płatniczymi lub przelewami on-line.

-PayPal- Płatność PayPal.pl, stworzona specjalnie do płatności zagranicznych, jak i krajowych. Zamówienie może być zrealizowane jeszcze w tym samym dniu. Przed wyborem tej płatności prosimy o kontakt ze sklepem, potwierdzając dostęp produktu. ( dodatkowa opłata 3 % od ceny produktu )

5. Leasing.

Niezależnie od sprzedaży towarów z wykorzystaniem jednego z wyżej wskazanych sposobów płatności, istnieje możliwość skorzystania z leasingu.W takim wypadku wszelkie formalności dokonuje samodzielnie klient w siedzibie firmy Agroserwis Nysa lub u wybranego leasingodawcy, który następnie nabywa towar od Firmy Agroserwis Nysa.


6. Ceny i warunki dostawy towarów.


Przesyłka kurierska
1. Dostarczany towar w zależności od jego gabarytów spakowany jest w kartonowe opakowanie lub umieszczony jest na drewnianej palecie. Cena przesyłki na terenie kraju jest zryczałtowana i jest uzależniona od wagi i gabarytów urządzenia ( od 25zł do 320 zł brutto) . Po odebraniu towaru prosimy w obecności kuriera o sprawdzenie, czy paczka nie była otwierana lub nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzona zostanie, iż paczka jest uszkodzona lub była otwierana  klient winien odmówić przyjęcia przesyłki. O fakcie tym prosimy poinformować Firmę Agroserwis Nysa wysyłając e-mail na adres biuro@agroserwis.com.pl  lub telefonicznie na numer 77 431 08 37. Po otrzymaniu informacji od klienta Firma Agroserwis Nysa wyśle nową przesyłkę do Kupującego, na koszt Firmy Agroserwis Nysa.
2. Wszystkie przesyłki doręczane są Kupującemu na zasadzie „door to door”. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki, której waga przekracza 10 kg. Do dostarczanego sprzętu dołączona będzie dokładna instrukcja pierwszego samodzielnego zmontowania i uruchomienia sprzętu, wraz z dowodem zakupu (paragon lub Faktura VAT) oraz kartę gwarancyjną. Standardowo przesyłka na terenie kraju dociera na miejsce w ciągu 24 godzin od momentu wysłania. Dostawy odbywają się w dni robocze, w godzinach od 9 do 17. 
3. Jeżeli umowa sprzedaży została zawarta z Przedsiębiorcą Firma Agroserwis Nysa nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towarów będących następstwem działania lub zaniechania firmy kurierskiej, oraz za  wynikłą z tego powodu szkodę.

4. Wysyłka towarów odbywa się w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania płatności ( w zależności od dostępności towarów na naszym magazynie).

5. Przesyłka kurierska pobraniowa może zostać zrealizowana przy maksymalnej kwocie zakupów nie przekraczającej 5000 zł brutto

 Transport firmowy Agroserwis Nysa
1. Dostarczenie towaru własnym transportem przez pracowników Firmy Agroserwis Nysa dotyczy towarów o wartości powyżej 10 000 zł. W czasie dostawy, pracownik Firmy Agroserwis Nysa przeprowadzi niezbędne szkolenie Kupującego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. Dostarczany towar będzie zmontowany i przygotowany do pracy. Dzień oraz godzina dostawy ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i zależna jest od dostępności towaru oraz miejsca jego dostarczenia i kosztem dostawy.Standardowo termin ten wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
2. Do dostarczanego towaru dołączony będzie dowód zakupu (paragon lub Faktura VAT) oraz karta gwarancyjna.

3. Dostawa w 24h od zakupu ma zastosowanie na terenie województwa Opolskiego


Odbiór osobisty
Odbiór osobisty w siedzibie Firmy Agroserwis Nysa możliwy jest po wcześniejszym złożeniu zamówienia poprzez koszyk sklepowy, wybraniu odpowiedniej opcji dostawy i otrzymaniu od nas potwierdzenia o dostępności zamawianego towaru. Odbierając towar, pracownik naszej firmy przeprowadzi niezbędne szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. Odbierany towar będzie zmontowany i przygotowany do pracy. Kupujący nie ponosi żadnych
opłat związanych z odbiorem, za wyjątkiem kosztów samodzielnego dojazdu i transportu.


7. Gwarancja oraz niezgodność towaru z umową.


1. Towar sprzedawany przez Firmę Agroserwis Nysa posiada gwarancję sprzedającego, producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie całego kraju. Jeśli dostarczony wraz z towarem dokument gwarancji nie stanowi inaczej, w przypadku gdy towar nabywa Konsument okres gwarancji wynosi 24 miesiące, natomiast gdy towar nabywa Przedsiębiorca 12 miesięcy, z jednoczesnym wyłączeniem praw z tytułu rękojmi wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego.  
2. Reklamacje należy składać na piśmie na adres siedziby Firmy Agroserwis Nysa lub e-mailem na adres biuro@agroserwis.org.pl lub ustnie w siedzibie Firmy Agroserwis Nysa
3. Niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji Konsumentowi przysługują prawa określone w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.


8. Serwis


1. Zamówiony towar przed jego wysyłką do Kupującego zostanie przez pracownika serwisu Firmy Agroserwis Nysa sprawdzony pod kątem jego kompletności, sprawności oraz zgodności ilościowej z zamówieniem. Następnie po zapakowaniu towar zostanie wysłany do Kupującego. 
2. W przypadku gdy gwarancji na towar nie udziela Firma Agroserwis Nysa a jedynie jego producent lub dystrybutor wykaz wszystkich punktów serwisowych na terenie Polski winien znajdować się w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. W przypadku trudności w realizacji swoich praw gwarancyjnych lub konieczności serwisu pogwarancyjnego prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@agroserwis.com.pl 


9. Odstąpienie od umowy.


1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania. Warunkiem dokonania zwrotu ceny towaru jest wysłanie na adres Firmy Agroserwis Nysa lub e-mailem na adres biuro@agroserwis.com.pl w ciągu 14 dni od momentu otrzymania dostawy towaru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Klient ma 14 dni na zwrot towaru po odstąpieniu od umowy i nie mozna ograniczać tego czasu.

2. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przy odstąpieniu od umowy przez Konsumenta zwrot towaru zawsze odbywa się na jego koszt. Zwroty przysyłane na koszt Firmy Agroserwis Nysa nie będą odbierane. Po otrzymaniu przez nas przesyłki, zostanie do Państwa wysłana korekta faktury VAT, którą Konsument ma obowiązek podpisać i odesłać do siedziby Firmy Agroserwis Nysa. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

3. W przypadku rażąco odbiegającej ceny produktu od ceny rynkowej, prosimy o wcześniejszy kontakt (przed dokonaniem zamówienia), w celu weryfikacji oferty gdyż mogła zaistnieć sytuacja błędu algorytmu przeliczeniowego.

4.Oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsumenta zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny należy dostarczyć na adres Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Róża" AGRO-SERWIS ul. Kruczkowskiego 2 48-303 Nysa

5. W przypadku zwrotu zakupionego towaru, klient musi pokryć wszystkie koszty poniesione przez sprzedającego przy realizacji zamówienia w tym koszty wysyłki

 

10. Promocje

Organizatorem akcji promocyjnych / rabatów jest Sklep Internetowy.  Akcje obejmują wybrane towary wyszczególnione w zakładce PROMOCJE jak również na stronie głównej Sklepu Internetowego.

 11. Ochrona prywatności

 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 • Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie
 • w celu realizacji Zamówienia.
 • Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od e-Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
 • Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać e-mail na adres: biuro@agroserwis.org.pl lub wiadomość pisemną na adres: P.H.U. "Róża" Zenon Wójtowicz AGRO-SERWIS, 48-303 Nysa ul. Kruczkowskiego 2

 11. Polityka prywatności

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

13. Postanowienia końcowe


Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w trakcie korzystania ze sklepu internetowego Firmy Agroserwis Nysa lub telefonicznie, w szczególności za błędnie podane dane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (omyłka co do wyboru towaru lub jego ilości towaru, błędny adres dostarczenia towaru itp.). Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Agroserwis Nysa a Kupującym,który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Agroserwis Nysa a Kupującym, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy Agroserwis Nysa
Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2014r . 

INFORMACJA

stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Przy użyciu niniejszej informacji („Informacja”) Administrator (zdefiniowany poniżej) niniejszym informuje Państwa o celach i metodach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu na mocy przepisów RODO uprawnieniach.

1. Kim jest Administrator Danych Osobowych („Administrator”)

Administratorem jest P.H.U. "Róża" AGRO-SERWIS Zenon Wójtowicz z siedzibą w Nysie (48-303), przy ul. Romana Dmowskiego 2.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Do celów określonych w Informacji Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

  • dane osobowe i dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne adresy;
  • dane finansowe (np. szczegóły dotyczące rachunku bankowego, z którego dokonują Państwo płatności).

3. Cele przetwarzania danych osobowych

3.1 Wykonanie umowy

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonywania postanowień umowy sprzedaży, w tym, między innymi, do wysyłki zakupionego produktu, zarządzania pomocą techniczną i obsługi posprzedażowej itp.

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych pozostaje zawarcie umowy, co zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO powoduje, że udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne dla rozpoczęcia ich przetwarzania.

3.2 Przestrzeganie przepisów prawa

Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, w tym unijnego lub prawa danego państwa członkowskiego UE, których Administrator jest zobowiązany przestrzegać.

W tym zakresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane, między innymi, w celach rachunkowych i księgowych itp.

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych pozostaje zawarcie umowy, co zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO powoduje, że udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne dla rozpoczęcia ich przetwarzania.

3.3. Marketing

W razie wyrażenia przez Państwa zgody, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu dostarczania Państwu informacji o produktach i usługach oferowanych przez AGRO-SERWIS (np. w postaci newsletterów lub korespondencji zawierającej informacje handlowe), w tym w celu włączenia Państwa do badań rynkowych.

W powyższym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w warunkach określonych przepisem art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednakże, nawet w razie wyrażenia przez Państwa wyżej wymienionej zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Powyższe żądanie może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@agroserwis.org.pl bądź - w przypadku newslettera - poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wysłanej przez nas wiadomości e-mail w ramach subskrybowanego newslettera.

4. Charakter przetwarzania danych osobowych i konsekwencje odmowy

Przetwarzanie Państwa danych osobowych stanowi obligatoryjny element procedury zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, wobec czego Państwa odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez Administratora.

W braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie będziemy w stanie dostarczać Państwu informacji o specjalnych ofertach lub oferowanych przez nas nowych produktach i usługach; jednakże powyższe nie będzie miało wpływu na zawarcie i realizację umów sprzedaży.

5. Zatrzymywanie danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach podanych powyżej jedynie przez okres konieczny dla zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz wykonania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a wynikających z mających powszechnie obowiązujących przepisów praw unijnego lub prawa danego państwa członkowskiego.

Państwa dane osobowe podlegać będą zatrzymaniu przez Administratora na okres wynoszący 10 lat bądź odpowiadający długości okresu przedawnienia. Następnie Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

W odniesieniu do działań marketingowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynoszący do 10 lat od chwili ostatniego zakupu dokonanego przez Państwa. Zachowują Państwo przy tym prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych osobowych zgodnie z punktem 3 powyżej.

6. Sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w drodze elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.

7. Jakim podmiotom Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane i kto może mieć do nich dostęp

W celach opisanych w punkcie 3 powyżej Państwa dane osobowe będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i pozostałym członkom personelu AGRO-SERWIS, działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani.

Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujące osoby trzecie:

a) inne podmioty grupy Administratora;
b) dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT;
c) dostawców usług prawnych i konsultingowych;
d) dostawców usług rachunkowych;
e) banki i inne instytucje finansowe (w związku z zarządzaniem Państwa płatnościami);
f) organy administracji publicznej;
g) przedsiębiorstwa logistyczne, przewoźników, spedytorów;
h) innych dostawców usług;

Powyższe podmioty będą działać w niektórych przypadkach jako samodzielni administratorzy, a w niektórych przypadkach jako podmioty przetwarzające wyznaczone przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO. Jednocześnie mogą Państwo poprosić o uzyskanie wglądu do listy podmiotów przetwarzających dane osobowe, wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie 1 powyżej. Jednocześnie Państwa dane osobowe nie będą udostępniane do wiadomości publicznej.

8. Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych opisanym w Informacji, mogą Państwo wykonywać swoje uprawnienia określone w niniejszym ustępie zgodnie z art. 15-21 RODO. W szczególności:

 • Zarządzanie Państwa danymi – Prawo dostępu – artykuł 15 RODO/GDPR: prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych oraz następujących informacji (również poprzez otrzymanie ich kopii):
  a) cele przetwarzania;
  b) kategorie odnośnych danych osobowych;
  c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
  d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
  g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 
  h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;
 • Sprostowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych – Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO: prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;
 • Usunięcie danych – Prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO: prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) wycofali Państwo swoją zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania;
  c) wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, mając uzasadnione podstawy;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  Jeśli nie wyrażają Państwo zgodny na dalsze wykorzystywanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo poprosić nas o ich usunięcie. Proszę pamiętać, że po wystosowaniu prośby o usunięcie Państwa danych osobowych, możemy zatrzymać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się z obowiązku prawnego, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przykładowo możemy zatrzymać określone Państwa danego osobowe w związku z obowiązkami podatkowymi, prawnymi lub kontrolami księgowymi.
 • Ograniczenie przetwarzania – Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO: prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kiedy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) kiedy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) kiedy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) kiedy wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu.
 • Dostęp do danych i ich przenoszenie – Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO: prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo Administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany. Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych, mają Państwo prawo do żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • Skargi – wszelkie skargi prosimy przesyłać odpowiedniemu organowi ochrony danych osobowych lub do organu nadzorczego ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia rzekomego naruszenia.

Powyższe prawa mogą być wykonane po kontakcie z Administratorem przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1. Prosimy pamiętać, że możemy poprosić Państwa o weryfikację tożsamości przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności na Państwa prośbę.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w przypadku zawarcia przez konsumenta umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, na terenie Unii Europejskiej, możliwe jest rozwiązywanie sporów za pośrednictwem platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Jednocześnie informujemy, że skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest dobrowolne. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta w procesie reklamacyjnym, P.H.U. "Róża" AGRO-SERWIS Zenon Wójtowicz., każdorazowo poinformuje o tym, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu.